Miami FL Criminal Attorney, Miami Criminal Lawyer, Miami FL Criminal Attorneys

Florida, Washington, DC, Virginia, & Maryland Immigration Attorney

Imigrasyon:
Kabinè Jason St-Fleur & Associates reprezante endividyèl ak biznis devan plizye ajans ak depatman Ameriken, enkli Sèvis Sitwanyènte & Imigrasyon Etazini (USCIS), Depatmzn Travay, Depatman Deta, ak Biwo Egzekitif pou Revizyon Imigrasyon (EOIR) nan koze swivan yo:

Ajisteman estati:
Demach pou ajisteman estati a yon rezidan fèt nan plizye fason, swa marye a yon sitwayen Ameriken oubyen yon rezidan legal Kiben oubyen atravè yon paran Ameriken k ap fè demann pou pitit li ki gen mwens ke 21 an, oubyen yon pitit gason oswa fi ki sitwayen Ameriken k ap fè demann pou paran li, oswa atravè Akt Ajisteman Kiben an pou sitwayen Kiben oswa atravè viktim vyolans domestik k ap aplike pou tèt yo.  Epitou moun ki anrejistre aplikasyon pou benefis avan le 30 Avril 2001 ka kalifye pou ajiste estati yo isit Ozetazini, menm si yo te rantre san enspeksyon, depandan si gen viza ki disponib.  Chak demach gen pwòp regleman ak kondisyon pa yo.  Kabinè a gen ekspeyans nan preparasyon dokimantasyon legal ki nesesè pou jwenn kat rezidans atravè tout kalite demann baze sou fanmi, demann mari/madanm, ajisteman Kiben, Lwa Vyolans Kont Fi (VAWA), ak demann baze sou travay.  Pou rive genyen demann lan, sèvis legal yo pa fini sèlman ak anrejistre dokiman yo; donk, kabinè a devouwe pou rete aktif nan chak etap nan jijman an referans a chak dokiman yo anrejistre pou kliyan nou.  Tan pwosesus pou aplikasyon pou rezidans ka varye ant 4-6 mwa pou aplikasyon baze sou fanmi nan biwo lokal USCIS yo, depandan sou disponibilite nimewo viza a, akepsasyon [apwouve] demann viza (si li obligatwa), dat priyorite demann baze sou fanmi oswa travay.  Fanmi pwòch sitwayen Ameriken (manman/papa, madanm/mari, ak pitit ki gen mwens ke 21 an) ka aplike pou ajisteman estati a rezidan pèmanan Ozetazini si yo rantre Ozetazini legalman, yo angaje nan yon bonjan relasyon fanmi (si yo marye), epi yo admisib Ozetazini.  Sitwayen Kiben ki admèt e/oswa gen pawòl Ozetazini kalifye pou rezidans depi yo fizikman prezan Ozetazini pou yon ane epi yo amisib. 

Madanm/mesye oswa pitit yon sitwayen/Rezidan Legal Ameriken oubyen manman/papa yon yon sitwayen Ameriken ke yo te bat oswa sijè a move tretman grav ka fè pwòp aplikasyon pa yo epi aplike pou rezidans pèmanan deske aplikasyon li apwouve.  Tout moun k ap aplike pou rezidans pèmanan oblije ranpli kondisyon biyometri ak anprent, k ap tchèke pou dosye kriminel atravè sistèm done FBI lan pou asire ou antre legalman Ozetazini.  Moun k ap aplike yo gen dwa pou aplike pou otorizasyon travay ak petèt dokiman pou vwayaje, pandan ke y ap revize aplikasyon yo.  Kòm gen kondisyon byen spesifik pou chak fason moun ka ajiste estati yo a yon rezidan, nou avize w pou pran yon avoka konpetan, Kabinè nou an, pou reprezante w atravè demach komplike sa epi pou ede w ak koze kompleks sa yo pou garanti meye rezilta.   

Azil:
Gen anpil rezon poukisa moun vini Ozetazini, men yon nan rezon prensipal yo se ke yo pè retounnen nan pèyi yo paske lavi yo pral andanje.  Pou kalifye pou azil Ozetazini, fòk ou te aplike pou benefis sa nan peryòd youn ane depi denye dat ou rantre nan pèyi a epi etabli ou te sa Ofisye Azil lan oswa Jij Imigrasyon an te satisfè ke ou te soufri pèsekisyon nan le pase oswa pral gen pèsekisyon nan le fiti poutèt yon nan rezon pwoteksyon yo: ras, etnesite. Relijyon, opinyon politik, oswa manm nan yon gwoup sosyal an patikilye.  Responsabilite pou pwouve ki oblige ranpli se ke gen pwobailite rezonab ke moun lan pral pèsikite oswa gen lapèrez ke li pral pèsekite si li tounnen nan pèyi natifnatal li.  Responsabilite sa ranpli atravè dokiman (rapò lapolis, atik jounal, afidavi, elatriye) ak temwanyaj ki fyab ak konvenkan.  Kouwè gen anpil dokiman pou remèt nan demach sa, nou ankouraje w pou pran yon avoka pou pi byen prezante ka w lan.  Tan li pran pou preparasyon devan Ofisye Azil Miami an se apepre 3-4 mwa pou yon entèvyou epi si gen plis ke 150 jou yo poko pran desizyon sou aplikasyon azil lan, moun lan kalifye pou aplike pou otorizasyon travay lan.  Demach azil lan ka pran jiska yon ane devan Tribinal Imigrasyon an.  Etranje ke yo bay azil kalifye pou aplike pou kat rezisans yo apre youn ane ke li gen estati azil lan, epi l ap gen dwa pou fè demann pou fanmi depandan imedya l swa isit Ozetazini oswa nan pèyi etranje.  Demach azil lan ak estanda legal ki nesesè pou yo moun ranpli responsabilite prèv lan trè konplike e yo lwa yo byen spesifike, donk nou vreman ankouraje w jwenn yon avoka ki kompetan pou reprezante w ak aplikasyon azil ou an, soutou ke ak kondisyon delè youn ane pou anrejistre aplikasyon an.  Nan Tribinal Imigrasyon an, li plis ijan toujou, paske demach lan agresif, ak komisè gouvènman an ap ensiste ke Tribinal lan depòte etranje an tounnen nan pèyi natif natal li.  Demach sa ka pran plis ke èn nan Tribinal Imigrasyon ak sèvis anprent obligatwa.  

Anile oswa Anpeche Depòtasyon:
Gen de kalite solajman ki disponib pou etranje yo ki nan chita tande depòtasyon.  Pou rezidan pèmanan legal yo, yon etranje kalifye pou aplike si li se yon rezidan pèmanan legal pandan omwen senk an, t ap abite san rete Ozetazini pandan omwen sèt an apre ke li admèt Ozetazini kelke swa estati l, epi li pat koupab poutèt li komèt yon krim grav.  Aplikasyon pou soulajman sa trè komplike pou kon ki moun ki kalifye pou li, akòz de “règleman rete pandil lan” epi ak karantwa kategori krim grav yo.  Sepandan, si yon rezidan pèmanan legal kalifye, Jij Imigrasyon an pral anile depòtasyon moun sa si moun sa ka etabli ke li merite benefis lan baze sou diskresyon epi lè yo balanse faktè yo epi pwen pozitif yo plis ke pwen negatif yo.  Faktè pozitif yo enkli rezide isit pandan lontan, lyen fanmi Ozetazini ak a letranje, lyen byen ak biznis, sèvis nan kominote an, sèvis militè, difikilte grav manm fanmi an soufri, istwa travay, kondisyon nan pèyi natif natal aplikan an, ak reyabilitasyon.  Faktè negatif yo enkli severite ak lè dosye kriminel lan kreye, rezon pou depòtasyon an, lòt vyolasyon imigrasyon, ak lòt prè move mès ak karaktè  (pa peye taks, elatriye)

Pou rezidan pèmanan ki pa lejitim ki nan chita tande depòtasyon, fòk aplikan an gen omwen 10 zan ke li fizikman prezan Ozetazini, gen bòn vi ak mès pandan peryòd sa, yo pa jwenn li koupab de sèten krim, epi etabli ke depòtasyon l pral yon difikilte grav ak eksepsyonèl a madanm/mesye, paran oswa pitit ki se yon Sitwayen Ameriken [USC] oswa yon Rezidan Pèmanan Legal [LPR] se pou l ka kalifye pou anile depòtasyon li.  Ankò, kondisyon pou kalifye pou benefis sa tre spesifik baze sou ka a, depandan si ta gen yon dosye kriminel epi si ta gen fanmi ki ka kalifye moun lan epi nou konsèye ke aplikan gen yon avoka pou reprezante l nan Tribinal lan. 

Tou de benefis sa yo mande anpil dokiman epi yo vreman konplike, kouwè strateji a se pou prezante yon ka solid, nan tou de ka sa yo responsabilite prèv lan komplètman diferan epi yo sijè a diskresyon Jij Imigrasyon an.  Tan preparasyon an pou aplikasyon sa yo tou depan sou kalandriye Jij Imigrasyon an epi li ka pran plis ke èn an epi sèvis biyometrik ak anprent obligatwa.      

Pwosesus Konsila:
Kabinè a pral gide w nan tout koze viza etranje legal ak pa legal baze sou fanmi ak travay nan diferan Anbasad Ameriken nan lemond antye epi ede w ak preparasyon ka w lan nan Sant Nasyonal Viza a [National Visa Center] ak Depatman Deta Ameriken.  Tan preparasyon pou pwosesus sa varye, depandan de Anbasad lan epi ak dat priyorite demann viza an.  Demach sa mande pou anpil dokiman orijinal, kouwè ak nesans [batistè] ak mayaj, sètifika lapolis, foto, ak ak divos fèt pou anrejistre ak Sant Nasyonal Viza [National Visa Center] lan.  Oblije ranpli yon afidavi sipò ansanm ak plizye fòm biyografik epi nenpòt ki koze konsenan prezans òlalwa, dosye kriminel, tout depòtasyon nan le pase (si sa aplikab) ka afekte si moun lan ap kalifye pou resevwa viza imigran an a letranje.  Ou bezwen yon Avoka ki abitye ak demach sa yo pou gide w ak ede w nan meye fason an.      

Pwogram Aksyon Defere Admisyon Timoun [Deferred Action Childhood Arrivals] (DACA):
Pou sèten aplikan ki gen mwens ke 31 an e ki pa gen dokiman ki ranpli obligasyon prezans fizik ak obligasyon edikasyon e/oswa militè, kabinè nlu an ka ede w jwenn aksyon defere an,  konsesyon diskresyon pèsonèl yon benefis, k ap pèmèt yo bay otorizasyon pou travay.  Aplikan ki ilegal oubyen ki gen ka yo nan Tribinal Imigrasyon gen swa kalifye pou benefis sa si yo ka etabli ke yo gen mwens ke 31 an apati dat 15 Jwen  2012; rantre Ozetazini lè yo te gen mwens ke 16 an; abite san rete Ozetazini di 15 Jwen 2007 jiska jodiya; antre Ozetazini san enspeksyon avan le 15 Jwen 2012, oubyen moun ki te rantre legal men estati imigrasyon yo ekspire apati di 15 Jwen 2012; te fizikman prezan Ozetazini le 15 Jwen 2012, epi lè li fè demann lan pou konsiderasyon aksyon defere an ak USCIS; prale lekòl, gradye klas segondè le, gen diplòm GED yo, oubyen yo egzeyate onorabman de Gad Kot oubyen Fòs Ame; epi yo pat jwenn yo koupab ke yo komèt yon krim grav, yon krim minè enpòtan, oubyen plis ke twa krim minè epi yo pa pose koywe yon menas a sekrite nasyonal oswa sekrite piblik.  Gen anpil dokiman pou rasanmble nan demach sa tou, epi fòk yo ranpli tout kondisyon yo nan satisfaksyon Chef Komisè Gouvènman an ak anpil prèv pou sipòte demann lan.  Tan preparasyon pou benefis sa varye, kòm se yon ki resant, men sa ka pran jiska yon ane.  Sèvis biyometrik ak anprent obligatwa pou benefis sa.

 
Natiralizasyon:
Kabinè nou an gen ekspeyans nan reprezante kliyan pou jwenn sitwayente Ameriken yo, ke se ak aplikasyon (N-400) oubyen pa derivasyon (N-600), epitou pa eksepsyon maladi/enfimite medikal (Form N-648).  Yon rezidan legal ki gen 18 an oswa plis, gen senk an l ap viv isit (twa zan ke li marye ak yon sitwayen Ameriken), gen bònn vi ak mès pandan peryòd legal lan, epi li te fizikman prezan Ozetazini pou omwen mwatye nan peryòd legal lan kalifye pou aplike pou natiralizasyon.  Kòmn nan tout ka yo, nou vreman konseye aplikan yo pou pran yon Avoka avan li komanse okenn demach nan USCIS oswa nan Tribinal Imigrasyon an.  Soutou aplikan ki gen konviksyon kriminel e/oswa yo te arete nou vreman ankouraje yo jwenn yon avoka avan yo aplike pou natiralizasyon, kòm gen anpil rezon kriminel ki anpeche admisyon epi ki mennen a deepòtasyon ki ka afekte kalifikasyon yon rezidan pou natiralizasyon e sa ka menm mennen a yo refize aplikasyon sitwayente an epi refere ka a nan Tribinal Imigrasyon pou posibilite depòtasyon.  Nou vreman ankouraje tout rezidan yo pale ak Avoka Imigrasyon an avan yo vwayaje a letranje si li ta gen yon konviksyon kriminel (ke li plede koupab, “no contest”, oubyen  defere jijman, kouwè yo konsidere tout ka sa yo kòm konviksyon pou rezon imigrasyon).  Kabinè nou an wè anpil ka kote yon kliyan te gen yon konviksyon kriminel ki fèl pa admisib men yo pat ka depòte l ak vis vesa epi li vwyaje a letranje oubyen li aplike pou sitwayente epi yo refere l nan Trinibal Imigrasyon. Anprent obligatwa pou demach sitwayente an.

Defans Depòtasyon:
Pou kliyan ki nan sitiyasyon difisil devan lajistis pou depòtasyon, tanpri sonje ke kabinè nou an gen anpil ane ekspeyans nan reprezante kliyan nan diferan Tribinal Imigrasyon nan eta Laflorid ak atravè Lèzetazini.  Nou gen ekspeyans ak anpil fòm benefis pou anpeche depòtasyon, enkli achanje estati legal, azil, demann kosyon, anile depòtasyon rezidan pèmanan legal yo ak sa ki pa gen rezidans legal, aksyon defere ak demann diskresyon mennen devan lajistis, renouvelman I-751, renouvle aplikasyon TPS, depa volontè, ak egzonorasyon 212(c)/212(h)/212(i).  Chak fòm benefis sa yo tre spesifik depandan de ka a epi yo depan sou fè chak ka.  Nou ankouraje tout etranje yo ki nan pwosedi depòtasyon pou vin nan kabinè nou pou yon konsiltasyon pou pou jwenn tout benefis yo ka genyen.

Estati Pwoteksyon Tanpore (TPS):
Kabinè nou an ka ede w jwenn/renouvle Estati Pwoteksyon Tanpore ou an ak otorizasyon travay ou.

Egzonorasyon:
Ke li ak USCIS oswa Tribinal Imigrasyon an, kabinè nou an gen anpil ekspeyans non sèlman nan langaj nesesè pou plede yon ka pou nou genyen l men nou gen ekspeyans tou ak dokiman/prèv ki nesesè pou anrejistre ki pral ede nan yon jijman favorab nan egzonorasyon 212(c)/212(h)/212(i), epitou pou I-212 Aplikasyon pou Aplike Anko pou Admisyon epi ak egzonorasyon 212(d)(3).  Kalite krim ki nòmalman ki oblije gen yon egznorasyon pou krim movèz vi ak mès, fwòd oswa fò reprezantasyon, oswa prezans ilegal.  Dabitid krim movèz mès ak vi konsiste yon fòm fwòd oswa volè oswa dèvyans seksyèl, ki kont etikèt sosyete a epi ki choke konsyans moun.  Gen eksepsyon nan lwa a, tou depan de santans akize a resevwa ak klasifikasyon krim lan.  Dabitid kritè legal pou egzonorasyon sa yo se pou etabli ke madanm/mesye oswa manman/papa oswa pitit ki se yon USC/LPR kalifye poutèt yo pral nan yon sitiyasyon difisil grav, e sa tou depan sou ki egzonorasyon ki obligatwa.  Sitiyasyon difisil grav pa gen defin nan Lwa Imigrasyon ak Nasyonalite men li depan sou lwa ka yo ak entèpretasyon donk, li mande ke yon avoka konpetan reprezante w pou prepare ak prezante meye prèv dokimantasyon ak temwanyaj pou sipòte ka etranje an, ke li nan USCIS oswa nan Tribinal Imigrasyon an.

Egzonorasyon I-601A:
Apati di 4 Mas 2013, USCIS pral komanse aksepte aplikasyon egzonorasyon tanporè pou etranje ki ta renmen aplike pou egzonorasyon prezans ilegal tanporè avan yo kite Lèzetazini pou ale nan entèvyou viza imigran nan pèyi natif natal yo.  Donk, si ou se benefisye yon benefis baze sou travay oswa imigran e ke gen yon nimewo viza ki ajou epi ou gen plis ke si mwa prezans ilegal Ozetazini, epi ou ka etabli ke yon paran oswa mesye/madanm ki se USC/LPR pral nan sitiyasyon difisil grav, w ap kaklifye pou aplike pou yon egzonorasyon avan ou kite Lèzetazini.  Yo fèk anonse pwosedi sa nan komansman ane a donk nou ankouraje tout moun k ap aplike ki kouwe ke yo kalifye pou yo pran yon randevou nan kabinè a pou nou prepare tout fòm yo.  Biyometrik ak anprent obligatwa.

Anpeche Depòtasyon ak Ranvwaye Depòtasyon Konvansyon Kon Totu:
Si yon etranje pa kalifye pou azil poutèt li pat aplike nan peryò delè èn an oubyen poutèt konviksyon kriminel ki anpeche l kalifye, li ka aplike pou anpeche depòtasyon l.  Ankò, etranje a oblije etabli ke li te gen pesikisyon nan le pase oswa li gen laperez pesekisyon nan le fiti poutèt yon nan rezon ki etabli sou lis seksyon Azil lan.  Sepandan, chaj prèv ke etranje a genyen pou anpeche depòtasyon l pli wò pase azil lan.  Pase pwobabilite rezonab, etranje an oblije etabli ke vreman gen yon chans ke etranje an pral pesekite si li tounnen nan pèyi natif natal li.  Pandan ke anpeche depòtasyon an ap pèmèt aplikan an ka aplike pou otorizasyon travay, li p ap ka jwenn rezidans pèmana, men moun k ap mande pou azil kapab.

Si etranje an pa kalifye pou anpeche depòtasyon, se ka poutèt yon konviksyon kriminel an patikilye (dabitid yon krim grav oubye yon krim serye an patikilye), li ka mande pou defere depòtasyon l dapre lwa Konvansyon Kont Totu Nasyon Zini.  Chaj prèv pou benefis sa se ke etranje an oblije etabli ke gen chans ke etranje an pral souvri toti nan men yon ofisye gouvènman an oswa pa yon moun ki asosye a gouvènman an deske li retounnen nan pèyi natif natal li. 

Deske chaj prèv la pli wò pou toudè fòm benefis sa yo, nou ankouraje tout aplikan pou pran yon Avoka avan yo anrejistre aplikasyon sa yo nan Tribinal Imigrasyon oswa nan biwo Azil lan.  

Pèyi ki gen Estati Pwoteksyon Tanpore: El Salvador, Haiti, Honduras, Nicaragua, Somalia, Sudan, South Sudan, ak Syria.

El Salvador: Oblije ke l ap viv Ozetazini san rete dèpi le 13 Fevriye 2001 epi fizikman prezan san rete dèpi le 9 Mas 2001.  Denye peryòd pou yo te anrejistre ankò se te 9 Janvye 2012 – 12 Mas 2012.  Dezinyasyon sa valab pou jiska le 9 Septanm 2013.
Haiti: Oblije ke l ap viv Ozetazini san rete dèpi le 12 Janvye 2011 epi fizikman prezan san rete dèpi le 23 Jwiye 2011.  Denye peryòd pou yo te anrejistre ankò se te 1ye Oktòb 2012 – 29 Janvye 2012.  Dezinyasyon sa valab pou jiska le 22 Jwiye 2014.
Honduras: Oblije ke l ap viv Ozetazini san rete dèpi le 30 Desanm 1998 epi fizikman prezan san rete dèpi le 5 Janvye 1999.  Denye peryòd pou yo te anrejistre ankò se te 4 Novanm 2011 – 5 Janvye 2012.  Dezinyasyon sa valab pou jiska le 5 Jwiye 2013.
Nicaragua: Oblije ke l ap viv Ozetazini san rete dèpi le 30 Desanm 1998 epi fizikman prezan san rete dèpi le 5 Janvye 1999.  Denye peryòd pou yo te anrejistre ankò se te 4 Novanm 2011 – 5 Janvye 2012.  Dezinyasyon sa valab pou jiska le 5 Jwiye 2013. 
Somalia: Oblije ke l ap viv Ozetazini san rete dèpi le 1ye Me 2012 epi fizikman prezan san rete dèpi le 18 Septanm 2012.  Denye peryòd pou yo te anrejistre ankò se te 1ye Me 2012 – 2 Jwiye 2012.  Dezinyasyon sa valab pou jiska le 17 Mas 2014.
Sudan: Oblije ke l ap viv Ozetazini san rete dèpi le 9 Janvye 2013 epi fizikman prezan san rete dèpi le 3 Me 2013.  Denye peryòd pou yo te anrejistre ankò se te 9 Janvye 2013 – 8 Jwiye 2013.  Delè pou anrejistre ankò se le 8 Mas 2013. Dezinyasyon sa valab pou jiska le 2 Novanm 2014. 
South Sudan: Oblije ke l ap viv Ozetazini san rete dèpi le 9 Janvye 2013 epi fizikman prezan san rete dèpi le 3 Me 2013.  Denye peryòd pou yo te anrejistre ankò se te 9 Janvye 2013 – 8 Jwiye 2013.  Delè pou anrejistre ankò se le 8 Mas 2013. Dezinyasyon sa valab pou jiska le 2 Novanm 2014. 
Syria: Oblije ke l ap viv Ozetazini san rete dèpi le 29 Mas 2012.  Denye peryòd pou yo te anrejistre ankò se te 29 Mas 2012 – 25 Septanm 2012.   Dezinyasyon sa valab pou jiska le 30 Septanm 2013. 

Pou kalifye pou TPS, fòk ou:

  • Sitwayen yon pèyi ki kalifye pou TPS, oubyen yon moun ki pa gen nasyonalite ki t ap viv dabitid nan pèyi ki kalifye pou sa;
  • Anrejistre pandan anwòlman inisyal lan oswa peryòd re-anrejistre an, oubyen ou ranpli kondisyon pou anrejistreman inisyal lan pandan nenpòt ki ekstansyon nan peryòd kalifikasyon pèyi w pou TPS;
  • Te fizikman toujou prezan (CPP) Ozetazini dèpi dat efektif denye dat kalifikasyon pèyi w lan; epi 
  • Abite san rete (CR) Ozetazini dèpi dat ki spesifye pou pèyi natif natal ou. (Gade sou Sit Entènèt TPS pèyi w sou bò gòch lan). Lalwa pèmèt yon eksepsyon pou obligasyon prezans fizik pèmanan ak abite pèmanan san rete pou kite Lèzetazini pou yon tan byen kout, tanporèman ak depa inosan. Lè ou aplike oswa anrejistre ankò pou TPS, w ap oblije enfòme USCIS de tout tan ou pat Ozetazini dèpi dat CPP ak CR yo. USCIS pral deside si eksepsyon an aplike nan ka w lan.

Petèt ou PAP kalifye poou TPS oswa kenbe TPS ou gen kounyea si:

  • Yo jwenn ou koupab ke ou komèt nenpòt krim grav oswa de (2) oswa plis ti krim Ozetazini;
  • Yo jwenn ke ou pa admisib kòm yon imigran daprè rezon aplikab nan seksyon 212(a) INA, enkli ak zak kriminel ak sekrite ki pa gen padòn [egzonorasyon];
  • Ou sijè ak okenn nan entèdiksyon obligatwa pou azil. Sa yo enkli, men pa limite a, patisipe nan pèsekite yon lòt moun oubyen angaje nan oubyen pwovoke yon aktivite teworis;
  • Ou pa ranpli kondisyon prezans fizik san rete ak abite san rete Ozetazini;  
  • Ou pa ranpli oswa anreta pou ranpli obligasyon anrejistreman prensipal pou TPS; oubyen
  • Si yo ba ou TPS, ou pa anrejistre pou TPS lan ankò, ki obligatwa, san ke ou pa gen rezon valab.

 

If you are seeking Immigration Lawyers, Visa Attorneys, Jason St-Fleur & Associates is available to skillfully and thoughtfully attend to your legal needs.

CONTACT US

Miami Office:
Tel: (305) 947- 2055 Toll Free: 1877 223 4977
Fax: (305) 397- 1807 Fax: 1877 652 3317
Email: Office@stfleur.com

We serve the following States, and all Cities in: Florida, Washington, DC, Virginia, & Maryland.

Alford, Altha, Astatula, Baldwin, Bascom, Bay Harbor Islands, Bell, Belleair, Belleair Shore, Beverly Beach, Branford, Briny Breezes, Bronson, Brooker, Callahan, Campbellton, Canal Point, Caryville, Cedar Grove, Century, Cinco Bayou, Cloud Lake, Cottondale, Cross City, Cutler Bay, Davie, Dundee, Ebro, Esto, Fort Myers Beach, Fort White, Glen Ridge, Glen St. Mary, Golden Beach, Grand Ridge, Grant, Valkaria, Greensboro, Greenville, Greenwood, Gulf Stream, Hastings, Havana, Haverhill, Highland Beach, Hillcrest Heights, Hilliard, Hillsboro Beach, Horseshoe Beach, Howey-in-the-Hills, Hypoluxo , Indialantic , Indian River Shores, Indian Shores, Inglis, Interlachen, Jay, Jennings, Juno Beach, Jupiter , Jupiter Inlet Colony, Jupiter Island, Kenneth City, La Crosse, Lady Lake, Lake Clarke Shores, Lake Hamilton, Lake Park, Lake Placid, Lantana, Lauderdale-by-the-Sea, Lee, Longboat Key, McIntosh, Malabar, Malone, Manalapan, Mangonia Park, Marineland, Mayo, Medley, Melbourne Beach, Melbourne Village, Miami Lakes, Micanopy, Montverde, Noma, North Redington Beach, Ocean Breeze Park, Ocean Ridge, Orange Park, Orchid, Otter Creek, Palm Beach, Palm Beach Shores, Palm Shores, Paxton, Pembroke Park, Penney Farms, Pierson, Polk City, Pomona Park, Ponce de Leon, Ponce Inlet, Raiford, Reddick, Redington Beach, Redington Shores, St. Leo, Sewall's Point, Shalimar, Sneads, South Palm Beach, Southwest Ranches, Surfside, Tangerine, Wausau, Welaka, Westville, White Springs, Windermere, Yankeetown, Zolfo Springs, Bal Harbour, Biscayne Park, El Portal, Golf, Highland Park, Indian Creek, Islamorada, Key Biscayne, Lazy Lake, Miami Shores, North Palm Beach, Palm Springs, Palmetto Bay, Pinecrest, Royal Palm Beach, St. Lucie, Sea Ranch Lakes, Tequesta, Virginia Gardens, Wellington, Alachua, Altamonte Springs, Anna Maria, Apalachicola, Apopka, Arcadia, Archer, Atlantic Beach, Atlantis, Auburndale, Aventura, Avon Park, Bartow, Bay Lake, Belleair Beach, Belleair Bluffs, Belle Glade, Belle Isle, Belleview, Blountstown, Boca Raton, Bonifay, Bonita Springs, Bowling Green, Boynton Beach, Bradenton, Bradenton Beach, Bristol, Brooksville, Bunnell, Bushnell, Callaway, Cape Canaveral, Cape Coral, Carrabelle, Casselberry, Cedar Key, Center Hill, Chattahoochee, Chiefland, Chipley, Clearwater, Clermont, Clewiston, Cocoa, Cocoa Beach, Coconut Creek, Coleman, Cooper City, Coral Gables, Coral Springs, Crescent City, Crestview, Crystal River, Dade City, Dania Beach, Davenport, Davie, Daytona Beach, Daytona Beach Shores, DeBary, Deerfield Beach, DeFuniak Springs, DeLand, Delray Beach, Deltona, Destin, Doral, Dunedin, Dunnellon, Eagle Lake, Edgewater, Edgewood, Englewood, Estero, Eustis - Everglades, Fort Lauderdale, Fort Myers, Fort Pierce, Fort Walton Beach, Frostproof, Fernandina Beach, Gainesville, Graceville, Greenacres, Green Cove Springs, Gretna, Groveland, Gulf Breeze, Gulfport, Glen St. Mary, Haines City, Hallandale Beach, Hampton, Hawthorne, Hialeah, Hialeah Gardens, High Springs, Holly Hill, Hollywood, Holmes Beach, Homestead, Indian Harbour Beach, Indian Rocks Beach, Inverness, Islandia, Jacksonville Beach, Jacob City, Jasper, Key Colony Beach, Keystone Heights, Key West, Kissimmee, Key Largo, La Belle, Lake Alfred, Lake Buena Vista, Lake Butler, Lake City, Lake Helen, Lakeland, Lake Mary, Lake Wales, Lake Worth, Largo, Lauderdale Lakes, Lauderhill, Laurel Hill, Lawtey, Layton, Leesburg, Lighthouse Point, Live Oak, Longwood, Lynn Haven, Macclenny, Madeira Beach, Madison, Maitland, Marathon, Marco Island, Margate, Marianna, Mary Esther, Mascotte, Melbourne, Mexico Beach, Miami, Miami Beach, Miami Gardens, Miami Springs, Middleburg, Midway, Milton, Minneola, Miramar, Monticello, Moore Haven, Mount Dora, Mulberry, Naples, Neptune Beach, Newberry, New Port Richey, New Smyrna Beach, Niceville, North Bay Village, North Lauderdale, North Miami, North Miami Beach, North Port, Oak Hill, Oakland, Oakland Park, Ocala, Ocoee, Okeechobee, Oldsmar, Opa-locka, Orange City, Orange Park, Orlando, Ormond Beach, Oviedo, Pahokee, Palatka, Palm Bay, Palm Beach Gardens, Palm Coast, Palmetto, Panama City, Panama City Beach, Parker, Parkland, Pembroke Pines, Perry, Pinellas Park, Plantation, Plant City, Pompano Beach, Port Orange, Port Richey, Port St. Joe, Port St. Lucie, Punta Gorda, Poinciana, Quincy, Riviera Beach, Rockledge, Safety Harbor, St. Augustine, St. Augustine Beach, St. Cloud, St. Marks, St. Pete Beach, St. Petersburg, San Antonio, Sanford, Sanibel, Sarasota, Satellite Beach, Sebastian, Sebring, Seminole, Sopchoppy, South Bay, South Daytona, South Miami, South Pasadena, Springfield, Starke, Stuart, Sunny Isles Beach, Sunrise, Sweetwater, Sanderson, Tallahassee, Tamarac, Tampa, Tarpon Springs, Tavares, Temple Terrace, Titusville, Treasure Island, Trenton, Umatilla, Valparaiso, Venice, Vernon, Vero Beach, Waldo, Wauchula, Webster, Weeki Wachee, West Melbourne, West Miami, Weston, West Palm Beach, West Park, Wewahitchka, Wildwood, Williston, Wilton Manors, Winter Garden, Winter Haven, Winter Park, Winter Springs, Woodville, Yulee, Zephyrhills. North Carolina, Chapel Hill, Garner, Ashboro, Siler City, Fuquay Varina, Burlington, Wilson, Dunn, Creedmoor, Meban. Hide this content.